Skip to main content

Bij Siza denken we in mogelijkheden. Verleg met ons je grenzen!

Siza Midden-Brabant

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Bij Siza denken we in mogelijkheden. Verleg met ons je grenzen. Wij ondersteunen je bij het organiseren van jouw leven. Zodat jij zo zelfstandig mogelijk kunt wonen en mee kunt doen in de samenleving.

Dienstverlening bij NAH
 • Expertisecentrum voor Hersenz behandeltraject
 • Ambulante hulpverlening
 • Afasiecentrum

Ondersteuning en zorg


Siza biedt ondersteuning en zorg aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en aan mensen met autisme of niet-aangeboren hersenletsel. De dienstverlening van Siza loopt uiteen van ondersteuning thuis tot aan 24-uurs zorg in een woongroep en van behandeling tot begeleiding naar werk. Siza ondersteunt op die momenten dat het nodig is en daagt mensen uit om hun grenzen waar mogelijk te verleggen.

Bij Siza werken 2500 medewerkers die zorg en ondersteuning bieden aan ruim 3500 mensen. Siza heeft 150 locaties verspreid over Gelderland en Midden-Brabant.

 Je eigen leven leiden. Met familie, vrienden, buren en collega’s. Het klinkt heel gewoon, maar het is niet altijd vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld omdat je je leven leidt met een beperking of chronische ziekte.

Bij Siza denken we in mogelijkheden. Verleg met ons je grenzen. Wij ondersteunen je bij het organiseren van jouw leven. Zodat jij zo zelfstandig mogelijk kunt wonen en mee kunt doen in de samenleving.

Doelgroepen Siza

Binnen Siza Midden-Brabant bedienen wij de volgende doelgroepen:

 • Volwassenen met NAH
 • Volwassenen met een lichamelijke beperking
 • Kinderen met NAH en/of lichamelijke beperking

Volwassenen met NAH

 

Wonen

Blijvend beschermd wonen op verschillende locaties in Tilburg en Kaatsheuvel. Vaak zie je naast cognitieve problemen ook fysieke problemen. NAH-Trainingshuis: Hierbij doorloop je een traject met als doel kijken wat iemands mogelijkheden zijn op het gebied van zo zelfstandig mogelijk wonen. Dit zijn woonvormen waarvoor een WLZ indicatie noodzakelijk is.

Dagbesteding

Respijtzorg waarbij de dagbesteding de hoogst haalbare wijze is van participeren binnen de maatschappij. Ontwikkelingsgerichte dagbesteding, middels training, jezelf ontwikkelen waardoor een hogere mate van participatie binnen de maatschappij mogelijk is. Uitstroom kan zijn: Binnen de dagbesteding taakgerichte dagbesteding, dagbesteding binnen een andere organisatie (zoals WAAR-winkel) met coaching vanuit SIZA of het kan leiden naar vrijwilligerswerk.

Ambulante ondersteuning

Ambulante ondersteuning komt aan huis en kijkt samen met de cliënt waar de hulpvragen liggen en samen ga je hiermee aan de slag. Het betreft hier met name inhoudelijke vragen (acceptatie, omgaan met de opgelopen beperkingen enz) praktische ondersteuner, huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging).

Voor zowel dagbesteding als ambulante ondersteuning is een indicatie vanuit de WMO noodzakelijk.

Behandeling volgens Hersenz

Dit is een traject wat gevolgd wordt. Zie voor inhoud www.hersenz.nl. Het hersenztraject bestaat uit:

 • Het volgen van cognitieve modules, dit gebeurt in groepsverband
 • Het volgen van de fysieke modules ook dit gebeurt in groepsverband
 • Het ontvangen van thuisbehandeling, dit vindt plaats in de thuissituatie waarbij het geleerde van de cognitieve modules geïntegreerd wordt in de eigen situatie.

 

Kinderen met beperkingen

 

Wonen

Binnen SIZA Midden-Brabant bestaat de mogelijkheid om kinderen te laten wonen op een woonvoorziening. Voor ouders kan het (altijd) thuis wonen van een zwaar-lichamelijk beperkt kind zo’n druk leggen op de overige gezinsleden dat men ervoor kiest om een kind te laten wonen binnen een woonvoorziening.

Er is ook de mogelijkheid om gebruik te maken van een logeermogelijkheid. Kinderen verblijven dan een x-aantal nachten per maand binnen de woonvoorziening terwijl ze nog gewoon thuis wonen. Hier kan gekozen voor worden om de overige  gezinsleden te ontlasten.

Voor bovenstaande is een WLZ-indicatie nodig.

Gezinscoach

Wanneer er binnen een gezin een kind is met NAH of een lichamelijke (en evt. verstandelijke beperking) dan is het voor ouders prettig als zij ondersteuning kunnen krijgen bij de opvoeding.

Wat zijn de mogelijkheden van mijn kind en hoe ga ik hiermee om?
Het inzetten van een gezinscoach is dan mogelijk. Zij kijkt samen met de ouders naar de vragen die er liggen en hoe deze opgelost kunnen worden.

Naschoolse opvang

Kinderen met een beperking kunnen gebruik maken van de naschoolse opvang. Echter er moet dan wel sprake zijn van specialistische hulpvragen die de reguliere naschoolse opvang niet kan bieden.

Praktische ondersteuning

Een praktische ondersteuner is er om de ouders te ontlasten in de verzorging van hun lichamelijk beperkt kind. Wanneer de verzorging niet goed gaat omdat er sprake is van gedragsverandering door de NAH dan zal de gezinscoach ingezet worden.

In de praktijk zie je dat er binnen een gezin vaak samen gewerkt wordt met een gezinscoach en een praktische ondersteuner. Het kan ook zijn dat de praktische ondersteuner ook op school de zorgtaken op zich neemt.

Behandeling binnen het afasiecentrum

Binnen het afasiecentrum zijn verschillende groepen (lees-schrijfgroepen, I-pad groep enz) die er allen op gericht zijn om iemand met een afasie zo goed mogelijk gebruik te laten maken van zijn of haar mogelijkheden.Om voor behandeling in aanmerking te komen is er een indicatie via de WLZ noodzakelijk (zowel groep als individuele behandeling)

We zijn er voor jou!

 

Volwassenen met een lichamelijke beperking

In principe zijn er m.u.v. het Hersenztraject, de NAH woonvoorziening en het Afasiecentrum dezelfde mogelijkheden. Soms wordt ambulante ondersteuning kortdurend ingezet omdat de hulpvragen veel meer gericht zijn op praktische ondersteuning (huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging enz) die opgestart moeten worden. Als dat eenmaal loopt dan stopt de ambulante ondersteuning van SIZA .

Natuurlijk kan het zijn dat iemand naast een lichamelijke beperking ook NAH heeft en dan kan er uiteraard wel gebruik gemaakt worden van het Hersenztraject, de NAH woonvoorziening/trainingshuis en het afasiecentrum.

We bespreken met je welke ondersteuning je nodig hebt.

 • Wat kun je zelf en wat kun je leren?
 • Heb je mensen om je heen die jou kunnen helpen?
 • Welke vorm van begeleiding of behandeling brengt je verder?
 • Of is een technologische oplossing het antwoord op je vraag?

Wij zijn er waar en wanneer jij dat nodig hebt!!!


De adviseurs van SizaEntree gaan graag met je in gesprek over onze mogelijkheden.
Siza heeft een aanbod dat past binnen de:

 • Wet langdurige zorg (WLZ)
 • Zorgverzekeringswet (ZVW)
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
 • Jeugdwet en Participatiewet.

Contact

Siza Tilburg
Schuberstraat 700 G
5011 CW Tilburg


Wanneer je vragen hebt dan kun je zelf contact opnemen met SizaEntree.


Ook voor eerstelijnszorg kun je bij ons terecht Maatwerkteam Midden-Brabant:


Hulpverleners bij GebrokenBrein